Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden? 

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 29 mei 2020 inschrijven voor schooljaar 2020-2021 in een Hoeilaartse kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meeste scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?    

Neen!   Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Kamperen aan de schoolpoort is dus zeker niet nodig. U kunt zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode (tot uiterlijk 31 maart 2020 - 12uur) benutten om uw kind online aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?  

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op de kids-ID (achteraan), een ISI-kaart of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht bij de dienst burgerzaken van de gemeente voor een bewijs van gezinssamenstelling (vraag om de vermelding van het rijksregisternummer van uw kind). 

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar. Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat? 

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@hoeilaart.be.

 

Als mijn kind aangemeld is, is het dan ook ingeschreven? 

Neen!   Uiterlijk 30 april 2020 ontvang je een bevestigingsdocument met informatie over het resultaat van de plaatsberekening. Maak een afspraak met de school waar je je kind kan inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode en neem dat document mee. Je kan je kind slechts inschrijven in één school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode vervalt je aanmelding voor alle gekozen scholen en moet je wachten tot wanneer de vrije inschrijvingsperiode start.  

 

Wat als ik geen computer of internet heb? 

Tijdens de aanmeldingsperiode kan u terecht:

 • in de bibliotheek (tijdens de openingsuren) waar een aantal computers ter beschikking staan
 • bij de kleuter- en basisscholen in Hoeilaart
 • na afspraak bij uw maatschappelijk werker of in het Sociaal Huis (02 658 28 68).

Zij zullen u zeker verder helpen.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?     

De beide Hoeilaartse kleuter- en lagere scholen doen mee. U vindt het overzicht en contactgegevens op deze website via 'scholen'. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor beide scholen. Door meer dan één school op te geven, vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft in een school in de buurt.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Ja, we raden u zelfs aan om beide scholen op te geven. Als u maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven in een andere school. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de scholen.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2021 als het geboren is in 2018. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina 'vrije plaatsen' van deze website. Het actuele overzicht van de vrije plaatsen in de beide scholen wordt een paar dagen voor de start van een nieuwe aanmeldingsperiode gepubliceerd. 

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school die zich aangemeld hebben, hebben absolute voorrang om in te inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen in het contingent waartoe ze behoren (indicator of niet-indicator) geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). Bij onvoldoende plaatsen van kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.                                                  
 • Voor elke school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere kinderen bepaald: in de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens afstand. Erna speelt de factor toeval.          Deze rangorde bestaat voor de instapklas (geboortejaar 2018), de eerste kleuterklas (geboortejaar 2017) en het eerste leerjaar uit 2 kolommen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Voor elke kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden. Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

 

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicator leerling? 

Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling:

 • Ontvangt het gezin een schooltoeslag voor een kind dat reeds naar school gaat?

 • Heeft de moeder van het kind GEEN diploma secundair onderwijs?

U beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school uw plaats.

Meer informatie over de schooltoeslag vind je via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoeslag

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de Hoeilaartse school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand in vogelvlucht van het domicilieadres van het kind tot de school.

 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van uw kind op de wachtlijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet-gunstige rangschikking ontvangen. Kinderen geboren in 2018 blijven tot 30 juni 2021 op de wachtlijst van deze school staan. Alle andere kinderen blijven tot 5 oktober 2020 op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend? 

De afstand van het domicilieadres tot de school wordt in vogelvlucht berekend met de coördinaten van het adres zoals bepaald via www.geopunt.be. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Welk adres geef ik op? 

Het domicilieadres van het kind. Het kind moet aangemeld worden met het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop kan controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 31 december 2020 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst vrije tijd (medewerker onderwijs of via aanmelden@hoeilaart.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode.  Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem? 

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@hoeilaart.be.

Dat kan u ook doen door te antwoorden op de bevestigingsmail die u kreeg na het aanmelden.

 

Wat is een ticket voor inschrijving? 

Op uw “ticket voor inschrijving” (toewijzingsdocument) staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

Inschrijvingen met ticket voor het schooljaar 2020-2021 starten op 4 mei en eindigen op 26 mei. Maak eerst een afspraak met de school!

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school? 

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school

 • Indien u dit hebt, ook de kids-ID

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking? 

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is.

De naam wordt genoteerd in het inschrijvingsregister en je kind staat dus wel op de wachtlijst van die school. Je ontvangt een melding van 'niet-gerealiseerde inschrijving' met vermelding van een nummer op de wachtlijst. Voor kinderen geboren in 2018 moet de school deze wachtlijst tot en met 30 juni 2021 naleven. Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet de school deze wachtlijst naleven tot en met de 5de schooldag van oktober

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats op de wachtlijst is geldig tot en met 30 juni 2021 voor kinderen geboren in 2018. Voor alle andere kinderen is de plaats op de wachtlijst geldig tot de 5de schooldag van oktober 2020. Tot dan zijn de scholen verplicht om bij het vrijkomen van plaatsen de volgorde van de wachtlijst te volgen.

Kinderen geboren in 2017 die nu nog op een wachtlijst staan (die geldig blijft tot 30 juni 2020) moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2020-2021

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was? 

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@hoeilaart.be. 

De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten 

  

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de deelnemende schoolbesturen, de schepen van onderwijs en een medewerker van het lokaal bestuur Hoeilaart. Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperiode?   

Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.

 • De disfunctiecommissie zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).

 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 31 december 2020 op een ander adres dan het huidige domicilieadres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperiode?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders via aanmelden@hoeilaart.be. De beheerder legt deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister (die bezorgd wordt aan de schoolbesturen en het lokaal bestuur). Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de disfunctiecommissie deze wissel doorvoeren.